Menu Zamknij

Regulamin V Biegu Najeżonego Przeszkodami „Jeżyk”

I . ORGANIZATOR

 • Organizator biegu: MUKS „Start” Solec Kujawski
 • Współpraca: Nadleśnictwo Solec Kujawski, OSiR Solec Kujawski, Gmina Solec Kujawski
 • Honorowym Patronatem imprezę objął Starosta Powiatu Bydgoskiego Wojciech Porzych

II. TERMIN I MIEJSCE

 • Solec Kujawski – sobota – 18.09.2021 r.  godz. 13.00
 • Biuro zawodów: Leśnictwo Miejskie – Rudy
 • Dystans: ok. 5 km
 • Trasa: cross (tereny leśne, podmokłe, trawers, naturalne i przygotowane przeszkody)
 • Start i meta: Leśnictwo Miejskie – Rudy

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. W biegu uczestniczyć mogą wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do biegu, mają ukończone 16 lat, opłacą opłatę startową oraz wypiszą ankietę dot. swego stanu zdrowia – do pobrania tutaj
Limit uczestników wynosi 250 osób (liczy się kolejność opłaty wpisowego).
Link do zapisów: https://elektronicznezapisy.pl/event/6170/signup.html

2. Start zawodników odbywać się będzie w grupach w odstępach czasowych (względy bezpieczeństwa). Prosimy by zawodnicy zapisywali się do odpowiedniej grupy :

 • DIAMENTOWA –  grupa, która walczy o podium
 • MUNDUROWA – grupa która walczy o podium w kategorii służb mundurowych
 • ZŁOTA –  grupa ma dobre tempo biegu
 • SREBRNA – grupa ma spokojne tempo biegu
 • BRĄZOWA – grupa ma charakter rekreacyjny pokonuje trasę marszobiegiem
 • Z PSEM – grupa pokonuje trasę ze swoim czworonogiem

WAŻNE !!!

Tylko zawodnicy Grupy Diamentowej walczą o medale. W sytuacji gdy któryś z zawodników
z niższych grup osiągnie lepszy czas od zawodników Grupy Diamentowej nie bierze się go pod uwagę w walce o trzy pierwsze miejsca.
Grupa mundurowa walczy o medale w swojej j kategorii .


3. Opłata startowa – płatna podczas rejestracji on-line:

19.07.2021 – 08.08.2021 – 25 zł

09.08.2021 – 22.08.2021 – 35 zł

23.08.2021 – 09.09.2021 – 45 zł

w dniu biegu – 60 zł

Dodatkowa opcja – koszulka 30 zł (proszę podać rozmiar)


4. Pomiar czasu – elektroniczny.

5. Opłatę startową wpłacamy poprzez portal elektronicznezapisy.pl (system tpay).


6. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje :
* medal pamiątkowy
* numer startowy
* wodę
* prawo udziału w zawodach oznakowaną trasą
* ciepły posiłek na mecie zawodów
* zabezpieczenie medyczne
* dostępność toalet i umywalek

7. Biuro zawodów – Leśnictwo Miejskie – Rudy  będzie czynne na 3 godziny przed startem.

8. W dniu zawodów będzie możliwość rejestracji jedynie w przypadku nie osiągnięcia limitu zawodników. .

9. W związku z utrudnieniami na trasie zaleca się dobór odpowiedniego stroju (stara odzież – długie spodnie i bluza, gorsze obuwie).


IV. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I NAGRODY

 • Klasyfikacja kobiet i mężczyzn prowadzona będzie oddzielnie.
 • Dla trzech pierwszych kobiet i mężczyzn nagrody w kategorii Open, trofea sportowe.
 • W grupie mundurowych klasyfikacja kobiet i mężczyzn prowadzona będzie oddzielnie.
 • Dla trzech pierwszych kobiet i mężczyzn nagrody w kategorii Mundurowych, trofea sportowe.


  V. PROTESTY

1.Protesty można składać w tylko w dniu zawodów przed dekoracją po wywieszeniu wyników.

2.Protesty zostaną rozpatrzone bezpośrednio po zgłoszeniu przed dekoracją, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa biegu.


VI. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 • Uczestnicy biegu powinni szanować środowisko naturalne poruszać się tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
 • Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie zawodów.
 • W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją.
   

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 • Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane ewentualne szkody.
 • Przez akceptację niniejszej regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 • Podczas zawodów wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe.
 • Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.
 • Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów i patronów medialnych. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami biegu mogą być wykorzystane przez organizatora, prasę, radio i telewizję.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 • W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Sędzia główny zawodów: Wojciech Lutowski – tel. 506 149 077