Menu Zamknij

Regulamin IV Biegu Najeżonego Przeszkodami „Jeżyk” + ograniczenia COVID

I . ORGANIZATOR

 1. Organizator biegu: MUKS „Start” Solec Kujawski
 2. Współpraca: Nadleśnictwo Solec Kujawski, OSiR Solec Kujawski

II. TERMIN I MIEJSCE

 1. Solec Kujawski – sobota – 19.09.2020 r.  godz. 13.00
 2. Biuro zawodów: Leśnictwo Miejskie – Rudy
 3. Dystans: ok.5 km
 4. Trasa: cross (tereny leśne, podmokłe, trawers, naturalne i przygotowane przeszkody)
 5. Start i meta: Leśnictwo Miejskie – Rudy

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. W biegu uczestniczyć mogą wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do biegu, mają ukończone 16 lat, podpiszą oświadczenie o odpowiedzialności za swój stan zdrowia i opłacą opłatę startową. Limit uczestników wynosi 250 osób (liczy się kolejność opłaty wpisowego)  

2.Start zawodników odbywać się będzie w grupach w odstępach czasowych (względy bezpieczeństwa). Prosimy by zawodnicy zapisywali się do odpowiedniej grupy :

 • DIAMENTOWA –  grupa, która walczy o podium
 • ZŁOTA –  grupa ma dobre tempo biegu
 • SREBRNA – grupa ma spokojne tempo biegu
 • BRĄZOWA – grupa ma charakter rekreacyjny pokonuje trasę marszobiegiem
 • Z PSEM – osoby startujące z czworonogiem

WAŻNE !!!

Tylko zawodnicy Grupy Diamentowej walczą o medale. W sytuacji gdy któryś z zawodników z niższych grup osiągnie lepszy czas od zawodników Grupy Diamentowej nie bierze się go pod uwagę w walce o trzy pierwsze miejsca .

3.Opłata startowa – płatna podczas rejestracji on-line:

 • 5.08.2020 – 19.08.2020 – 19zł
 • 20.08.2020 – 29.08.2020 – 25 zł
 • 30.08.2020 – 12.09.2020 – 35 zł
 • w dniu biegu – 50 zł

4. Pomiar czasu – elektroniczny.

            5. Opłatę startową wpłacamy poprzez  elektronicznezapisy.pl (system tpay).

            6. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje :
     * medal pamiątkowy na mecie

                 * pamiątkową koszulkę (proszę podać rozmiar, opcja dodatkowo płatna)

                 * numer startowy, wodę
     * prawo udziału w zawodach oznakowaną trasą

        * ciepły posiłek na mecie zawodów
        * zabezpieczenie medyczne

                    * dostępność toalet i umywalek

7. Biuro zawodów – Leśnictwo Miejskie – Rudy  będzie czynne na 2 godziny przed startem.

8. W dniu zawodów będzie możliwość rejestracji jedynie w przypadku nie osiągnięcia limitu zawodników. .

9. W związku z utrudnieniami na trasie zaleca się dobór odpowiedniego stroju (stara odzież – długie spodnie i bluza, gorsze obuwie).

IV. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I NAGRODY

1. Klasyfikacja kobiet i mężczyzn prowadzona będzie oddzielnie.

2. Dla trzech pierwszych kobiet i mężczyzn nagrody w kategorii Open, trofea sportowe
i dyplomy.

 • PROTESTY

1.Protesty można składać w tylko w dniu zawodów przed dekoracją po wywieszeni wyników.

2.Protesty zostaną rozpatrzone bezpośrednio po zgłoszeniu przed dekoracją, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa biegu.

VI. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 1. Uczestnicy biegu powinni szanować środowisko naturalne poruszać się tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
 2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie zawodów.
 3. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją.
   

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed,
  w trakcie lub po zawodach.
 2. Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
 3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane ewentualne szkody.
 4. Przez akceptację niniejszej regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 5. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe.
 6. Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.
 8. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 9. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów i patronów medialnych. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami biegu mogą być wykorzystane przez organizatora, prasę, radio i telewizję.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 11. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

(COVID ) Regulamin IV BIEGU NAJEŻONEGO PRZESZKODAMI ,, JEŻYK ” (COVID )

I.Organizator

1.Organizator biegu: MUKS „Start” Solec Kujawski

2.Współpraca: Nadleśnictwo Solec Kujawski, OSiR Solec Kujawski

II.Wytyczne sanitarne

1.Uczestnik IV BIEGU NAJEŻONEGO PRZESZKODAMI ,, JEŻYK ”  musi być zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. .

2.Zawodnicy  zobowiązani są do stosowania się do aktualnych na dzień startu zaleceń, wytycznych i nakazów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu oraz Główny Inspektorat Sanitarny lub inne organy państwowe odnośnie zachowania dystansu społecznego, stosowania środków ochrony indywidualnej lub uczestnictwa w zgromadzeniach.

3.Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania  ankiety dotyczącej Sars-CoV-2.

4.Zawodnicy powinni przestrzegać dystansu społecznego tj. 1,5m, zarówno przed, w trakcie jak i po zawodach.

5.Zawodnicy  zachowania dyscypliny i przestrzegania harmonogramu zawodów.

6.Na terenie imprezy wyznaczone zostanie izolatorium, do którego skierowana zostanie osoba, której stan będzie wskazywał na podejrzenia zakażenia Sars-CoV-2.

III.Biuro Zawodów

1. Biuro zawodów zlokalizowane będzie na otwartej przestrzeni.

2.W kolejce do biura zawodów zawodnicy zobowiązani są do zachowania dystansu 1,5 m

3.Obsługa zawodów zaopatrzona będzie w niezbędne środki ochrony sanitarnej oraz środki do dezynfekcji.

III.Miejsce zawodów

1.Poza strefą startu/mety, a na terenie zawodów obowiązuje zachowanie dystansu społecznego

1,5 m) oraz zakrywanie nosa i ust maseczką szalikiem lub buffem.

2.Aby skorzystać z pomocy ratowników medycznych i górskich należy, o ile to możliwe zakryć nos i ust maseczką, szalikiem lub buffem.

IV.Dekoracja najlepszych zawodników

1.W ceremonii mogą uczestniczyć tylko dekorowani zawodnicy.

2.Podczas ceremonii wręczenia nagród każdy uczestnik zobowiązany jest do nałożenia maseczki, szalika lub buffa.

3.Przed ceremonią wręczenia nagród oraz po jej zakończeniu należy bezwzględnie odkazić ręce.

V. Pozostałe

1. Zawodnicy  zobowiązani są stosować się do poleceń obsługi (organizatorów oraz wolontariuszy).

2. Organizatorzy mogą sprawdzać temperaturę ciała uczestnikom w strefach zawodów.

3. Nadzór nad strefami zawodów pełni obsługa (organizatorzy i wolontariusze), za wszelkie grupowanie się osób poza strefą zawodów organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności, jednak dołożymy wszelkich starań, aby takie sytuacje nie miały miejsca.

4. Zawodnicy  zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz komunikatów organizatora wydawanych w trakcie trwania zawodów.

5. Organizator po konsultacjach z medykami zastrzega sobie prawo niedopuszczenia lub usunięcia z imprezy osoby, która wykazuje objawy chorobowe.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy, jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatorów.

7. Za nieprzestrzeganie zasad przez zawodnika , może zostać zdyskwalifikowany.

8. We wszystkich sprawach spornych dotyczących niniejszych zawodów i ich wyników ostateczne rozstrzygnięcie przysługuje organizatorowi.

Główny sędzia zawodów : Wojciech Lutowski tel – 506149077