Menu Zamknij

Regulamin Biegi Uliczne 2020

Regulamin VIII Biegów Ulicznych

im. Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Antoniego Nawrockiego

 1. Cel:
 • Uczczenie pamięci Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Antoniego Nawrockiego
 • Upowszechnianie biegania jako prostej i ogólnodost ępnej formy uprawiania sportu
 • Propagowanie sportu szkolnego, rywalizacji sportowej wśród rówie  śników
 • Aktywne spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • Integracja środowiska lokalnego
 • Organizator wydarzenia:

MUKS „Start” Solec Kujawski przy współpracy:

Miasta i Gminy Solec Kujawski, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim, ZGK w Solcu Kujawskim, OSP w Solcu Kujawskim, Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim, Komendy Hufca w Solcu Kujawskim.

 • Termin i miejsce:

31 maja 2020 roku (niedziela) – OSiR oraz ulice miasta:

gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 29 Listopada, Pias tów, Słowackiego, Żwirki i Wigury, 23 Stycznia, Dworcowa.

 • Kategorie wiekowe:
 • dzieci do 7 lat (2013 i młodsi)
 • 8 – 10 lat (2012 – 2010)
 • 11 – 13 lat (2009– 2007)
 • 14 – 16 lat (2006 – 2004)
 • ukończone 16 lat – Bieg Główny
 • Sposób rekrutacji:

UWAGA WAŻNE !!!

Zapisy do biegów dzieci ęcych i młodzieżowych tylko i wyłącznie poprzez platformę internetową, pod adresem: https://elektronicznezapisy.pl

Zapisy do biegu głównego równie  ż poprzez platformę internetową, pod adresem:

https://elektronicznezapisy.pl

 • 6.       Harmonogram biegów:

BIEGI DLA MŁODZIE ŻY:

Obowiązuje zgoda rodziców lub prawnego opiekuna obowiązkowo rodzic / opiekun prawny podpisuje zgodę na udział w biegu a każdy uczestnik odbiera numer startowy w biurze zawodów. Biuro zawodów dla biegów młodzie żowych znajduje się przy OSiR (czynne w godzinach 8.30 – 9.45).

 • Godz. 10.10 – 250 m – dziewczynki – do 7 lat (2013 i młodsze) – ulica Dworcowa
 • Godz. 10.15 – 250 m – chłopcy – do 7 lat (2013 i młodsi) – ulica Dworcowa
 • Godz. 10.20 – 600 m – dziewczęta – 8 – 10 lat (2012 – 2010) – ulice:29 Listopada, Dworcowa
 • Godz. 10.25 – 600 m – chłopcy – 8 – 10 lat (2012 – 2010) – ulice:

29 Listopada, Dworcowa

 • Godz. 10.30 – 800 m – dziewczęta – 11 – 13 lat (2009 – 2007) – ulice: gen. Stefa naRoweckiego „Grota”, 29 Listopada, Dworcowa

·    Godz. 10.40 – 800 m – chłopcy – 11 – 13 lat (2009 – 2007) – ulic e: gen. StefanaRoweckiego „Grota”, 29 Listopada, Dworcowa

 • Godz. 10.50 – 1600 m (2 x pętla 800 m) – dziewczęta – 14 – 16 lat (2006 – 2004) -ulice: gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 29 Listopada, Dworcowa
 • Godz. 11.00 – 1600 m (2 x pętla 800 m) – chłopcy – 14 – 16 lat (2006 – 2004) -ulice: gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 29 Listopada, Dworcowa

BIEG GŁÓWNY:

Godz. 11.30 – 5 000 m – zawodnicy, którzy ukończyli 16 rokżycia – 2 pętle ulicami:gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 29 Listopada, Piastów, Słowacki ego, Żwirki i Wigury, 23 Stycznia, 29 listopada, Dworcowa

Godz. 11.30 – 10 000 m – zawodnicy, którzy ukończyli 16 rokżycia – 4 pętle ulicami:gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 29 Listopada, Piastów, Słowacki ego, Żwirki i Wigury, 23 Stycznia, 29 Listopada, Dworcowa

NORDIC WALKING:

Godz. 11.30 – 5 000 m – zawodnicy, którzy ukończyli 16 rokżycia – 2 pętle ulicami:gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 29 Listopada, Piastów, Słowacki ego, Żwirki i Wigury, 23 Stycznia, 29 listopada, Dworcowa

 • 7.       Bieg Główny odb ędzie się z podziałem na kategorie wiekowe:
 • 000 m: 16 – 19, 20 – 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 – 59, 60 – 69 lat

10 000 m: 16 – 19, 20 – 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 – 59, 60 – 69 lat

Nordic walking 5 000 m: kategoria Open kobiet i mężczyzn

W Biegu Głównym oraz w rywalizacji Nordic Walking m ogą wziąć udział zawodnicy, którzy przed startem wypełni ą oświadczenie o zdolności do biegu.

 • Nagrody:

Biegi młodzieżowe:

 • puchar dla zwycięzcy w każdej kategorii młodzieżowej (zarówno w śród dziewcz ąt i chłopców),
 • medale dla trzech najlepszych zawodników i zawodnic zek w każdej kategorii młodzieżowej (zarówno w śród dziewcz ąt i chłopców),
 • nagrody rzeczowe za miejsce I-III w każdej kategorii młodzieżowej (zarówno w śród dziewcząt i chłopców),

Medale okolicznościowe dla wszystkich startujących w kategoriach młodzieżowych.

Bieg Główny:

 • puchary za miejsca I – III w klasyfikacji łącznej OPEN (zarówno w śród kobiet i mężczyzn),
 • nagrody rzeczowe za miejsca I – III w klasyfikacji łącznej OPEN (zarówno w śród kobiet i mężczyzn),
 • statuetki za miejsca I-III każdej podkategorii Biegu Głównego (zarówno w śród kobiet i mężczyzn).

Dodatkowo uhonorowani zostaną: 3 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodnikó w Miasta i Gminy Solec Kujawski w biegach na dystansach 5 000 m i 10 000 m.

Nordic Walking:

 • puchary za miejsca I – III w klasyfikacji łącznej OPEN (zarówno w śród kobiet i mężczyzn),
 • –   nagrody rzeczowe za miejsca I – III w klasyfikacji łącznej OPEN (zarówno w śród kobiet i mężczyzn).

Pakiet podstawowy – pamiątkowy medal z odlewu, numer startowy, woda, chip.

Dodatkowo możliwość zakupu koszulki technicznej (dodatkowa opłata).

 • Obowiązki uczestników imprezy:
 • dostosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz fair play,
 1. Płatności (płatność w systemie TPay):
 • uczestnicy biegów młodzie żowych są zobowiązani do uiszczenia wpisowego w kwocie:
 • uczestnicy Biegu Głównego s ą zobowiązani do uiszczenia wpisowego w kwocie:
 1. 11.        Informacje dodatkowe:

– odbiór pakietów startowych dla dzieci (w dniu zaw odów w godzinach 8.00 –

10.00) oraz dla uczestników Biegu Głównego i Nordic Walking (w dniu zawodów

 • godzinach 8.00 – 11.00) odbywa ć się będzie w holu głównym O środka Sportu i Rekreacji – Solec Kujawski, ul. gen. Stefana Rowe ckiego „Grota” 3
 • każdy uczestnik VIII Biegów Ulicznych wyra ża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych materiałach promocyjnych w formie drukowanej (prasa, plakaty, foldery)

przez organizatorów oraz partnerów akcji (sponsorów biegu)

 • do biegów zostan ą dopuszczone wyłącznie osoby, które przejd ą pozytywną weryfikację w biurze zawodów,
 • uczestników biegu obowi ązuje ubiór i obuwie sportowe,
 • każdy uczestnik biegu ma zapewnioną opiekę lekarską na całej trasie biegu,
 • organizator zapewnia uczestnikom szatnie z pełnym zapleczem sanitarnym,
 • brak depozytu.

Koordynator imprezy:

Wojciech Lutowski – tel. 506 149 077 /   e mail:  wojtek.lutowski@wp.pl